01 oktober 2008
Energieplan voor duurzaam glastuinbouwgebied
De gemeente Haarlemmermeer, Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) en de regionale glastuinbouwers gaan samen nabij Rijsenhout 100 hectare glastuinbouw herstructureren en 220 hectare nieuw glasgebied ontwikkelen. Duurzaamheid staat centraal bij de ontwikkeling en herstructurering van het project en de uiteindelijke bedrijfsvoering van de glastuinbouwers. Voor de ambitieuze energiedoelstellingen heeft SGN een plan van aanpak opgesteld.

Met een gedegen plan van aanpak en uitgebreide randvoorwaarden zal het energiegebruik van elk tuinbouwbedrijf met 30% worden verminderd ten opzichte van het jaar 2000 en de uitstoot van Co2 in 2020 met 45% worden gereduceerd ten opzichte van 1990. Bovendien zal er op grote schaal duurzame energie in het gebied PrimAviera worden toegepast. Momenteel wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een eigen gasnet. De aanleg van een 150 kV-station staat hoog op de verlanglijst. Vooruitlopend hierop wordt waarschijnlijk volgend jaar een tijdelijk 50kV-station gerealiseerd. Samen met de lokale afvalinzamelaar De Meerlanden wordt bekeken of het composteringsproces is om te zetten in een gistingsproces met restwarmte voor de glastuinbouw. SGN heeft de afgelopen maanden de mogelijkheden onderzocht voor hemelwaterberging, warmte-koude opslag en geothermie in PrimAviera. Over de twee laatst genoemde is SGN positief. Binnenkort wordt de vergunning voor warmte-koude opslag ingediend bij de provincie. Op een diepte van twee kilometer is een watervoorraad aangetroffen van 65 graden. Het Masterplan is afgelopen zomer goedgekeurd en het Rijk heeft zes miljoen euro vrijgemaakt om PrimAviera tot bloei te brengen. Het aanvragen van de vergunningen start binnenkort. 
Meer weten? Kijk op www.primaviera.nl of neem contact op met SGN, Frank Overing of Michiel Cappendijk (tel. 070 -3119980).


terug naar overzicht