21 maart 2015
Haarlemmermeer proeftuin voor circulaire samenleving
De huidige manier van produceren, vervoeren en consumeren is onhoudbaar geworden. We kopen, gebruiken en gooien weer weg. Deze manier van handelen is schadelijk voor onze planeet. Gevolgen zijn uitputting van grondstoffen, grootschalige milieuvervuiling, verschraling van biodiversiteit, lokale voedselvoorziening en klimaatverandering. Daarom zet Haarlemmermeer in op de transitie van een lineaire wegwerp-economie naar de circulaire hergebruik-economie. Om dit te bereiken moeten we een nieuwe economie creëren, waarbij sprake is van sluitende kringlopen op het gebied van grondstof, energie en water. Het college van B&W van de gemeente Haarlemmermeer wil in deze collegeperiode vijf miljoen euro uittrekken voor kennis en innovaties op het gebied van water, energie en grondstoffen. Zowel het programma daarvoor als het Waterplan is ter besluitvorming aan de raad gestuurd.

Daarom presenteerde het college naast het programma “Haarlemmermeer naar een Circulaire Samenleving” ook het Waterplan 2015-2030. Beide plannen zijn nauw verweven en geven aan hoe stapsgewijs de transitie van het lineaire ‘nu’ naar een circulaire toekomst wordt toegewerkt.

Circulaire proeftuin
Haarlemmermeer kenmerkt zich door de 26 grote en kleine kernen, een groot areaal landelijk gebied, een fors aantal rijks- en provinciale wegen, bijna 10.000 lokale, regionale en internationale bedrijven en natuurlijk de aanwezigheid van Schiphol. De dynamiek, de ruimte voor innovatie en ondernemerschap maken Haarlemmermeer bij uitstek geschikt om een circulaire proeftuin te worden.

Met de circulaire economie streeft de gemeente Haarlemmermeer naar een optimale kwaliteit van leven, werken, wonen en leren en het versterken van de concurrentiekracht. Hiervoor zijn nieuwe en innovatieve invalshoeken nodig, zowel op bestuurlijk als op economisch gebied. Het bouwen aan een circulaire economie vraagt daarnaast om samenwerking op diverse niveaus en terreinen. De gemeente Haarlemmermeer wekt daarom nauw samen met het bedrijfsleven, de partners in de Metropoolregio Amsterdam en de Amsterdam Economic Board en met kennisinstituten als de Arizona State University. Daarnaast is Haarlemmermeer als eerste Nederlandse gemeente lid geworden van het platform Circular Economy 100 van de Ellen MacArthur Foundation. In dit platform zijn internationale toonaangevende bedrijven verenigd om de omslag (transitie) naar een circulaire economie te versnellen. Andere leden van de CE100 zijn onder andere Coca Cola, Philips, H&M, Cisco, Unilever en Vodafone.

Pijlers
De pijlers van de circulaire economie zijn sluitende kringlopen op het gebied van energie, grondstoffen en water. Tegelijkertijd met het programma ‘Haarlemmermeer naar een circulaire samenleving’ heeft het college van B&W ook het Waterplan vastgesteld. In dit plan staat beschreven hoe de gemeente samen met partner Hoogheemraadschap Rijnland wil komen tot een robuust, duurzaam en klimaatbestendig watersysteem, met weinig technische ingrepen en verspilling, met als doel voldoende schoon water en zo weinig mogelijk wateroverlast. Met de uitvoering van de maatregelen uit het Waterplan tussen 2015 en 2017 is een bedrag van € 8,2 miljoen gemoeid.

Ruimte voor Duurzaamheid
Het programma ‘Haarlemmermeer naar een circulaire samenleving’ volgt op het programma ‘Ruimte voor Duurzaamheid 2011-2014’. In deze periode zijn er door inwoners, bedrijven en instellingen samen met de gemeente ruim 100 initiatieven gestart. Inwoners hebben de afgelopen vier jaar ruim € 2 miljoen op hun energierekening bespaard. Ook is er ruim twee keer zoveel energie hernieuwbaar opgewekt. De transitie naar de circulaire samenleving is hierop het logische vervolg.


terug naar overzicht