16 april 2012
Concrete stap naar duurzaam bedrijventerrein A4 Zone West
Dick van der Harst, projectdirecteur GEM A4 Zone West, ondertekent de convenanten samen met Arthur van Dijk, wethouder Economie gemeente Haarlemmermeer, en Aad Straathof, hoogheemraad bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het doel van de ondertekening is het committeren van de partijen aan de concrete uitwerking van de duurzaamheidsambities van het project A4 Zone West,  zoals opgenomen in het Integraal Ontwikkelingsplan (IOP).
In de convenanten worden afspraken vastgelegd over het proces naar de uitwerking en borging van de ambities. In het convenant met de gemeente Haarlemmermeer zijn afspraken vastgelegd over de wederzijdse rollen en verantwoordelijkheden bij de invulling van de 27 duurzaamheidmaatregelen, zoals genoemd in het IOP. Deze maatregelen kunt u nalezen in het online magazine over A4 Zone West. Dit convenant heeft betrekking op de eerste fase van A4 Zone West.

In het Convenant Duurzaam Watersysteem, dat wordt ondertekend met Hoogheemraadschap van Rijnland, zijn de uitgangspunten voor het watersysteem -en specifiek welke duurzaamheidsmaatregelen hierbij worden nagestreefd- aangegeven. De komende periode wordt gewerkt aan een waterstructuurplan voor het hele plangebied en een waterhuishoudingsplan specifiek voor de eerste fase. Dit convenant dient als leidraad hiervoor.

Duurzaam tot in de puntjes
De ondertekening van de convenanten is duurzaam tot in de puntjes, van de koffie tot het convenant. Om de CO2-uitstoot van dit samenzijn te compenseren, worden in aanloop naar het event drie bomen gepland in het toekomstige Geniepark.

Voor meer informatie over A4 Zone West www.a4zonewest.nl


terug naar overzicht