18 juni 2013
Ondanks meer inwoners, economische groei en werkplaatsen, daling CO2 uitstoot
Dit programma omvat ruim zestig projecten. Door op diverse gebieden te werken aan een duurzamer Haarlemmermeer wil de gemeente in de toekomst de leefbaarheid verbeteren, minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen voor energie én stimuleren van innovatie op het gebied van duurzaamheid ter versterking van de lokale economie. Het uitgangspunt is hiervoor dat duurzaamheid lonend is voor iedereen. Deze speciale duurzaamheidsmonitor is ontwikkeld om de resultaten van het dit programma te meten.

Reductie CO2 uitstoot met bijna 4 procent
In 2012 is een reductie van ruim 3,8 procent CO2 uitstoot geweest. Er is nu een dalende trend ingezet ten opzichte van eerdere jaren. Dit is gebeurd ondanks de groei van de economie en het aantal inwoners in ditzelfde jaar. Sinds 2008 was in Haarlemmermeer geen CO2-reductie meer bereikt. De grote inspanningen op het gebied van duurzaamheid van gemeente en partners leveren nu structureel verbeteringen op. Voornaamste redenen voor de CO2-reductie zijn de toename in het gebruik van hernieuwbare energie, afname in energieverbruik bij zowel bewoners als bedrijven en de hogere klimaatefficiëntie van energieproducenten. Binnen de gebouwde omgeving is een reductie zichtbaar van 26 kiloton als Schiphol en de Schiphol gerelateerde activiteiten buiten beschouwing worden gelaten. Ter vergelijking, deze reductie is evenveel als de hoeveelheid CO2-uitstoot die 3.000 huishoudens in een jaar uitstoten (inclusief mobiliteit) of de hoeveelheid die uitgestoten wordt als je 5.000 maal de wereld rond vliegt.

Duurzame energieopwekking
In 2010 was het aandeel duurzame energie opwekking in Haarlemmermeer 291 Terra joule. In 2011 was dit toegenomen met 36 kiloton (=12 procent). De monitor Ruimte voor Duurzaamheid 2012 laat opnieuw een stijging zien, ditmaal van 23 Terra joule  (= ruim 7 procent). De voornaamste energiebronnen zijn de vergistingsinstallatie bij de Meerlanden die in november 2011 in gebruik is genomen, de nieuwe windturbines bij Burgerveen Oost en stijging van de hoeveelheid zonnepanelen. Percentueel (ten opzichte van het totaalverbruik) wekt Haarlemmermeer nu 2,7% duurzame energie zelf op. Het landelijke gemiddelde van 4,1% duurzame energieopwekking is hoger dan het aandeel in Haarlemmermeer, maar is berekend over heel Nederland, dus inclusief alle afvalverbranders en windmolens op zee en daardoor moeilijk vergelijkbaar met een individuele gemeente.

Elektrisch rijden
Het aantal semi-openbare elektrische laadpalen in Haarlemmermeer is gestegen van 13 in 2010 en 36 in 2011 naar 62 in 2012. De meeste laadpalen staan rond de A4 en in de omgeving van Schiphol. Haarlemmermeer heeft relatief gezien (per inwoner) ongeveer driemaal zoveel laadpalen dan landelijk gemiddeld. Daarnaast zijn er ruim 125 auto’s die op aardgas, biogas of groengas rijden; zes maal zoveel per inwoner als het landelijk gemiddelde. Ook zijn er 970 hybride en 177 elektrisch aangedreven auto’s (66 meer dan in 2011) in Haarlemmermeer. In 2013 zetten de gemeente Haarlemmermeer en partners inspanningen onveranderd voort.

Duurzame kennis
Op 22 januari 2013 is de eerste van drie wereldwijde kenniscentra voor toegepast onderzoek van Arizona State University (ASU) geopend in Haarlemmermeer: het Global Sustainability Solutions Center (GSSC). Het GSSC brengt universiteiten, ondernemingen, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en overheidsorganisaties samen om vraagstukken op het gebied van duurzaamheid aan te pakken en, uiteindelijk, op te lossen. Het GSSC versterkt met haar unieke kennis op het gebied van duurzaamheid de ambities van Haarlemmermeer en haar regio.  De eerste vier projecten van het GSSC zijn inmiddels gestart. ASU is de grootste publieke universiteit van de Verenigde Staten en heeft als enige een complete faculteit op het gebied van duurzame innovatie. In 2013 is bovendien het Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer gestart. De gemeente zet hiervoor een bedrag van € 3,3 miljoen in, te gebruiken voor cofinanciering van  rendabele duurzame innovatieve projecten, die juist met deze publieke investering van de grond zijn gekomen. Dit bedrag is door het bedrijfsleven met factor tien uitgebouwd tot bijna € 33 miljoen. Het gaat voornamelijk om projecten waarmee opgrote schaal lokale duurzame energie wordt opgewekt. Bewoners (huurders en eigenaren), bedrijven en instellingen in Haarlemmermeer kunnen hiervan profiteren. Resultaten van met name het Duurzaam Bedrijf zullen vanaf de monitor 2013 zichtbaar worden.

Wethouder Nederstigt; ‘Haarlemmermeer is koploper in Nederland op het gebied van verduurzamen van de samenleving. De CO2-resultaten van 2012 laten een dalende trend zien. De combinatie van inspanningen door gemeente, inwoners, bedrijven en sommige scholen leveren resultaat op. Ik verwacht veel van het net in 2013 opgerichte Duurzaam Bedrijf Haarlemmermeer, dat nog meer resultaat gaat opleveren vanaf 2013. Ik geloof dat Haarlemmermeer als één van de weinige gemeenten op koers ligt om de Nederlandse duurzaamheidsdoelstellingen te halen. Niet omdat het kan, maar omdat duurzaamheid loont. Ik blijf wel in de nabije toekomst bezorgd over de tegenwerking voor meer, zeer noodzakelijk, extra windmolens op land in Haarlemmermeer. De provincie biedt helaas weerstand en het is nog onduidelijk of het kabinet de ambities van het regeerakkoord omzet in daden”.

Programma Ruimte voor Duurzaamheid
Het programma Ruimte voor Duurzaamheid van de gemeente Haarlemmermeer omvat ruim 60 projecten die concreet invulling geven aan de thema’s Duurzaamheid, Kennis en Innovatie, een belangrijk speerpunt van het collegeprogramma van de gemeente Haarlemmermeer. Hierbij ligt de nadruk op uitvoering van duurzaamheid vanuit economisch perspectief, met de gehele samenleving een bijdrage leveren aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen die zijn afgesproken. Jaarlijks meet de gemeente hoe Haarlemmermeer ‘scoort’ als het gaat om duurzaamheid en vertaalt deze cijfers naar een index van indicatoren. Zo kunnen we de ontwikkelingen in CO2-uitstoot, duurzame energieopwekking, duurzame mobiliteit, et cetera volgen en hierop handelen.

De monitor is te vinden onder:
www.haarlemmermeer.nl/duurzaamheid


terug naar overzicht