18 juni 2013
Schiphol Trade Park vraagt certificaat ‘BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling’ aan
Waterhuishouding
Een bijzonder aspect van de ontwikkeling van Schiphol Trade Park is water. Dit draagt bij aan een hoge duurzaamheidsscore. In nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland is een toekomstbestendige visie op de waterhuishouding opgesteld. Daarbij is het uitgangspunt dat het gebied haar wateroverschot niet afwentelt op andere gebieden en tegelijkertijd de waterkwaliteit verbetert om een grotere biodiversiteit te behalen. Hiervoor wordt op termijn flexibel peilbeheer ingevoerd. Daarmee is Schiphol Trade Park een voorbeeldproject voor andere gebieden in de Haarlemmermeerpolder.

Biobased Economy
Daarnaast werkt Schiphol Trade Park actief samen met een aantal lokale en internationale partijen aan de ontwikkeling van een biobased economy. Een goed voorbeeld hiervan is de recente aanplant van Olifantsgras op 60 hectare voor onderzoek naar het gebruik van Olifantsgras als grondstof voor de biobased economy. Daarnaast wordt op korte termijn een expocentrum gerealiseerd aan de Rijnlanderweg om het onderzoek te accommoderen en tevens te kunnen laten zien wat er allemaal mogelijk is in de biobased economy. In de certificering leidt erkenning van dit initiatief mogelijk tot bijzondere punten.

4 sterren voor Schiphol Trade Park
De komende tijd wordt door experts van Royal Haskoning DHV de bewijslast voor de certificering verzameld. Een eerste quick scan heeft aangetoond dat een score van 4 sterren (op een schaal van 5) haalbaar is. Hiermee bevestigt Schiphol Trade Park haar ambitie om een zeer duurzaam en toekomstgericht bedrijventerrein te zijn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Het beoordelingskader van ‘BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling’ omvat scores in zes verschillende categorieën: Synergie, Bronnen, Ruimtelijke Ordening, Welzijn & Welvaart, Gebiedsklimaat en Gebiedsmanagement. Vooral Synergie en Gebiedsmanagement maken dit certificeringssysteem bijzonder. Synergie stimuleert de onderlinge samenhang en het zoeken naar te creëren meerwaarde in een ontwikkelingsgebied. Gebiedsmanagement borgt de daadwerkelijke realisatie van duurzame ambities in latere fases en stimuleert participatie van alle belanghebbenden nu en in de toekomst.

 


terug naar overzicht